Feed

Estado de excepción, estado de sitio e estado de alarma

Posted on Novembro 9th, 2009 in Política by cuartos

ESTADO DE EXCEPCIÓN, ESTADO DE SITIO E ESTADO DE ALARMA

Son moitas as veces que oímos ou empregamos as palabras estado de excepción, estado de sitio ou estado de alarma, pero sabemos realmente que queren dicir? Sabemos que dereitos poden suspenderse en cada unha destas situacións? Esta recompilación (tomada duns apuntes para oposicións) pretende clarificar estes conceptos.

É no capítulo V da Constitución Española, “Da suspensión dos Dereitos e Liberdades”, artigo 55,  e no artigo 116 onde se trata este asunto.

DEREITOS QUE PODEN SUSPENDERSE EN ESTADO DE EXCEPCIÓN:

Art.17.1: Dº á liberdade e á seguridade persoal.

Art.17.2: Dº a que a detención preventiva non supere as 72 horas.

Art.17.4: Dº de “habeas corpus”.

Art 18.2: Dº á inviolabilidade do domicilio.

Art 18.3: Dº ao secreto das comunicacións.

Art.19: Os dereitos de libre elección de residencia, de liberdade de circulación e de liberade de entrada e saída de España.

Art.20.1,a): A liberdade de expresión e difusión do pensamento.

Art.20.1,d): O dereito a comunicar ou recibir libremente información e o dº á cláusula de conciencia.

Art20.5: A garantía xudicial do secuestro previo de publicacións.

Art.21.1: O dº de reunión pacífica.

Art.21.2: O dº de manifestación.

Art.28.2: O dº de folga.

Art.37.2: O dº de traballadores e empresarios a adoptar medidas de conflito colectivo.

“O estado de excepción será declarado polo Goberno mediante decreto acordado no Consello de Ministros, previa autorización do Congreso dos Deputados. A autorización e proclamación do estado de excepción deberá determinar expresamente os efectos do mesmo, o ámbito territorial  ao que se estende e a súa duración, que non poderá superar os trinta días prorrogábeis por outro prazo igual, cos mesmos requisitos.” (Art.116.3)

ESTADO DE SITIO

Poden ser suspendidos todos os dereitos mencionados en relación co estado de excepción e ademais os dereitos e garantías xudiciais que o artigo 17.3 recoñece a toda persoa.

“O estado de sitio será declarado pola maioría absoluta do Congreso dos Deputados, a proposta exclusiva do Goberno. O Congreso determinará o seu ámbito territorial, duración e condicións.” (Art.116.4)

ESTADO DE ALARMA

En estado de alarma NON se pode suspender ningún dereito. “Este será declarado polo Goberno mediante Decreto acordado no Consello de Ministros por un prazo máximo de quince días, avisando ao Congreso dos Deputados, reunido inmediatamente ao efecto e sen cuxa autorización non se poderá prorrogar ese prazo. O decreto determinará o ámbito territorial ao que se estenden os efectos da declaración.” (Art.116.2)

Ademais o artigo 116 comenta:

“Non poderá procederse á disolución do Congreso mentres estean declarados algúns destes tres testados, quedando automaticamente convocadas as Cámaras e non estivesen en período de sesións. O seu funcionamento, así coma o dos demais poderes constitucionais do Estado, non poderán interromperse durante a vixencia destes estados. Disolto o Congreso ou expirado o seu mandato, se se produciran algunha das situacións que dan lugar a calquera destes estados, as competencias do Congreso serán asumidas pola súa Deputación Permanente.” (Art.116.5)

“A declaración dos estados de alarma, de excepción e de sitio non modificarán o principio de responsabilidade do Goberno e dos seus axentes recoñecidos na Constitución e nas leis.” (Art.116.6)

Elitismo no BNG

Posted on Maio 26th, 2009 in BNG,Política by cuartos

Vimos oíndo, principalmente de boca da UPG e do quintanismo, que esta asemblea foi histórica e que se caracterizou pola alta participación da militancia. Máis de 5.000 militantes, din, estiveron nas asembleas comarcais.
Os que estamos no BNG non estamos aí por cartos, nin por prestixio persoal, nin por intereses económicos. Estamos no BNG porque queremos participar na vida social e cremos que o BNG é o mellor instrumento co que exercer a participación política.
Agora ben, a que lle chaman eles participación? A venderse a unha lista de delegados e votar nunha asemblea comarcal? A facer unha presentación-rexeitamento automático de emendas nas asembleas comarcais e na nacional? A votar unha candidatura ao consello nacional e outra á executiva? Polas súas palabras, e tamén polos seus feitos, parece que a participación é SO votar.
Pois logo para que militamos no BNG? Votémolo en cada proceso electoral e xa está, xa “participamos”, parécelles ben? Obviamente a participación ten esta compoñente, a de votar nunhas eleccións. Pero os que a reducen a isto teñen un nome: ELITISTAS. Seguindo a súa lóxica a democracia quedaría reducida a “un mecanismo para elixir e autorizar gobernos, non para promover e desenvolver a dimensión social dos individuos”.
Elitistas, tende clara unha cousa: como isto siga así máis tempo, como sigades convertendo o Bloque nun instrumento de participación social ineficaz, pode que dentro duns anos quededes vós sos. Outras organizacións poden vivir no elitismo porque teñen un poder económico que as respalde. Agora ben, o BNG so ten a forza de traballo dos militantes, como esta desapareza, en que quedará o Bloque?

CLASE POLÍTICA vs. POBO

Posted on Maio 11th, 2009 in BNG,Do meu anllar,Hoxe,Política by cuartos

A política… velaquí tendes a política. Este vello leproso nobre escocés que quere que o seu fillo se converta no próximo rei de Inglaterra, aínda que para iso teña que traizoar ao pobo escocés. Ambición, poder. Esa é a clase política, a política en estado puro.

braveheart2

O fillo do nobre representa os políticos que queren estar co pobo. Triste vida levan debatendo entre un bando ou outro. Ao final acaba gañando a súa condición, acaban atrapados nela, como acabou este. Abonda ver como olla ao “pobo”, como mira para aquel que traizoou.

Braveheart

O guía do pobo enganado pola política. Esa mirada deixa ver a frustración, o guía do pobo confiou na clase política. Á hora da verdade a clase política volveuse contra o pobo. William Wallace viña do pobo, estaba con el, sufría e festexaba no pobo, e co pobo morreu.

braveheart3

O pobo co líder e o líder co pobo avanzando xuntos na revolución.braverheartfreedom

E eu? Eu.. farto, canso desa trapalleira, da puta, da política. Ámbito no que está todo cantado (Asemblea Nacional Extraordinaria) asemblea-CONGRESO  amañado onde non había moito que facer. As decisións viñan de arriba e nós so podiamos asentir, dicir si, moi ben, perfecto. Debate de ideas? Eu non o vin. A política era a que reinaba alí, o vello leproso loitando polo poder interno, ambición, poder, votacións… O pobo, os guías do pobo, os que confiamos na política… en fin. Conclusións: saír a estar co pobo e esquecerse un pouco dese vello leproso, desa trapalleira, da puta, da política.